Katılım Koşulları

KFC 30. YIL KOVA TASARIM YARIŞMASI - KATILIM KOŞULLARI

 1. Bu kampanya TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.Ş. adına MPİ’nin 16.09.2019 tarih ve 58259698-255.05.02-E-5579 sayılı izni ile ESTABOOM tarafından düzenlenmiştir.
 2. 01.07.2019, SAAT  00:01 – 15.09.2019, SAAT 23:59 tarihleri arasında Türkiye genelinde www.kfcturkiye.com adresi üzerinden kampanyaya katılım için yönlendirilen siteye ücretsiz giriş yapıp TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.’na ait KFC Türkiye’nin 30. Yılına özel,  site üzerinden hazır objeler ve renklerle ya da kova görselini indirerek kendilerinin hazırladıkları yaratıcı KFC Kova Dış Yüzü Tasarımlarını paylaştıktan sonra açılan kayıt formuna ad, soyad, telefon, doğum tarihi, adres ve e-mail bilgilerini girenler yarışmaya katılabilirler. 
 3. Jüri tarafından 15.09.2019 tarihinde yapılacak değerlendirme sonucunda 1.’ye Apple iMac, 2.’ye Apple MacBook ve 3.’ye Apple MacAir  ikramiyesi verilecektir.
 4. Yarışmaya TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. çalışanları, Estaboom çalışanları ve 18 yaşından küçükler katılamaz, katılmış olsalar dahi ikramiyeleri verilemez.
 5. Katılımda sunulan kimlik ve iletişim bilgilerinin doğruluğu, yeterliliği ve ispatı katılımcı sorumluluğundadır.
 6. Katılımcılar, tasarımlarının kendisi tarafından geliştirilmiş özgün bir çalışma olduğunu, üçüncü kişi ve kuruluşlardan alıntı yapmadığını beyan ve taahhüt eder. 
 7. TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. kampanya boyunca, kampanya sonuçlarını olumsuz yönde etkileyecek şekilde bilgisayar teknolojilerini kullanarak hile yaptığı tespit edilen ya da haksız yollardan kazanç elde edilen işlemleri tespit etmesi durumunda, yarışmacının o güne kadarki bütün yarışma verilerini hiçbir uyarı yapmadan iptal etme hakkına sahiptir. Bu kişiler kazananlar listesinde yer alsalar bile yapılan incelemelerde kurallara aykırı bir işlem ya da davranışı tespit edilmesi halinde yarışmacının bütün yarışma verileri silinecek ve ödül kazanma hakkı ortadan kalkacaktır.
 8. TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. bu yarışmaya katılım esnasında yarışmacıların kişisel bilgisayarları ve internet erişimlerinden ve her türlü teknik aksaklıklardan (internet hızının düşük olması, bağlantının kopması vb.) oluşabilecek problemlerden ve söz konusu bilgisayarlara yetkisiz erişim vb. durumlardan kaynaklanabilecek problem ve zararlardan dolayı sorumluluk kabul etmez.
 9. Kazanılan ödül değiştirilemez, başkasına devredilemez, firmadan ödülün nakit ve/veya mal karşılığı talep edilemez.
 10. Yarışmaya katılan tasarımların, TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S. tarafından belirlenecek görsel malzeme, duvar takvimi, kartpostal, ambalaj, kutu ve iletişim malzemesi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü materyal ve eşya üzerinde kullanılması ve www.kfcturkiye.com internet sitesi gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan TV, gazete, dergi, internet, basılı broşür görsel malzeme gibi görsel, işitsel ve basılı alanlarda yayınlanması için Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan doğan tüm işleme, çoğaltma, yayma, temsil, kiralama, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim, yeniden yayınlanması suretiyle umuma iletim hakları ile bu hakları üçüncü kişilere devretme hakkı ve her türlü surette münhasıran veya gayrimünhasıran kullandırtma hakkı da dahil olmak üzere tüm mali hakların, herhangi bir zaman, yer, sayı ve format sınırlaması olmaksızın, yarışmaya katılmak suretiyle bedelsiz olarak TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.S.’ne devrettiğini kabul etmektedirler. Katılımcılar ile ayrıca bir mali haklar devir sözleşmesi akdedilmemesi durumunda, işbu KFC 30. Yıl Kova Tasarım Yarışması Şartnamesi mali haklar devir sözleşmesi olarak kabul edilecektir.
 11. Genel ahlak kurallarına uymayan içerikler yayın öncesinde ajans, marka ve sistem tarafından kontrol edilerek sistem üzerinden giriş engeli sağlanarak yayınlanmayacaktır.
 12. ÖTV ve KDV hariç diğer yasal yükümlülükler talihliler tarafından ödenecektir.

MUVAFAKATNAME VE TAAHHÜTNAME

[1 Temmuz Pazartesi 2019] tarihi itibariyle TURKENT GIDA VE TURIZM SANAYI VE TICARET A.Ş. (“KFC”) ile kişisel verilerimi paylaşmış bulunmaktayım. 

KFC bünyesinde bulunan şahsıma ait her türlü kişisel verinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat kapsamında öngörülen düzenlemelere tâbi olduğunu ve bu hususta KFC’nin tarafıma ilgili kanun ve sair mevzuat kapsamındaki haklarımla ilgili olarak tam ve açık bir bilgilendirme yaptığını kabul ve beyan ederim.  Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğumun bilincindeyim; a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde/yurt dışında transfer edildiği tarafları öğrenme, e) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini /yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şahsıma ait kişisel veriler KFC tarafından yapılacak tasarım yarışması sebebi ile toplanmaktadır. KFC tarafından söz konusu kişisel verilerim işbu yarışma amacıyla işlenmektedir, [3 yıl] süre ile Kişisel verileriniz; restoranlarımız, çağrı merkezimiz, kurumsal internet sitelerimiz, mobil sitemiz, mobil uygulamamız kanalıyla veya e-posta, SMS veya diğer yollarla ya da iş ilişkilerimiz sırasında, ticari sözleşmelerin imzalanması aşamasında ve/veya ticari ilişki süreci süresi içerisinde tarafımıza ilettiğiniz bilgiler, internet sitemizi ziyaret ettiğiniz sırada bilgisayarlarımızın sizi otomatik olarak tanımasına yarayan ve “cookies” olarak adlandırılan (sabit sürücünüze yerleşen küçük dosyalar) teknik iletişim dosyaları, fiziksel formlar gibi çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla çeşitli yöntemlerle depolanmaktadır.

İşbu muvafakatname, kişisel verilerimin işlenmesine, saklanmasına ve yurtiçi veya yurtdışına aktarılmasına ilişkin açık rızamı içermektedir. 
İşbu gizlilik taahhütnamesine istinaden, yarışma süresince vakıf olduğum, ticari sır niteliğinde olsun veya olmasın, Şirket’e ait hiçbir bilgi ve belgeyi, operasyonel bilgileri, çalışanların kişisel verilerini, özel nitelikli kişisel verilerini, Şirket’in ortakları ve çalışanlarına ilişkin bilgi ve detayları ve yukarıdakilerle sınırlı olmamak üzere edindiğim hiçbir bilgiyi ve aşağıdaki maddelerde belirtilen hususları (birlikte “Gizli Bilgi”) kimseye ifşa etmeyecek veya talep edilen çalışmalar haricinde bir amaçta kullanmayacağım: a) Şirket’in fikirler, teknikler, süreçler, yöntemler, sistemler, tasarımlar, devreler, maliyet verisi, bilgisayar programları, formüller, gelişim veya deneysel çalışma, yapılmakta olan işler, müşteriler ve tedarikçiler dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi gizli veya özel teknik, mali, pazarlama, imalat, dağıtım veya diğer teknik veya faaliyet bilgileri, b) Şirket’in başkalarından aldığı ve Şirket’in gizli veya özel muameleye tabi tutmakla yükümlü olduğu her tür bilgiyi veya c) Şirket içerisinde dahili elektronik posta sistemi veya başka bir yoldan dolaşmakta olan gizli veya özel her tür bilgiyi.  

Gizli Bilgi sayılmayan ve işbu Taahhütname ile tesis edilen gizlilik ilkesi kapsamı haricinde tutulan haller şunlardır: 

i. Açıklandığı esnada herhangi bir gizlilik taahhüdü ihlali olmaksızın zaten kamunun bilgisi dahilinde olan bilgiler;  

ii. Yürürlükte olan kanun veya kesinleşmiş bir mahkeme kararı gereğince açıklanması gereken bilgiler. 
Yukarıda söz edilen mevzuata ilişkin açık rızamı içeren işbu muvafakatname tarafımdan hiçbir baskı altında kalmadan hür irademle imzalanmıştır.

Verilecek hediyeler;

*Yarışmaya katıldığında bu metni kabul etmiş olacaksın.